STT Văn bản Danh mục Ngày tạo Tải về
1 Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2020 Đại hội Cổ đông 13-10-2020
2 Biên bản Đại hội Cổ đông 2020 Đại hội Cổ đông 13-10-2020
3 Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên 17-03-2020
4 Báo cáo thường niên năm 2018 Báo cáo thường niên 17-03-2020
5 Báo cáo thường niên năm 2017 Báo cáo thường niên 17-03-2020
6 Báo cáo Tài chính 2019 Báo cáo Tài chính 16-03-2020
7 Báo cáo Tài chính 2018 Báo cáo Tài chính 16-03-2020
8 Báo cáo Tài chính 2017 Báo cáo Tài chính 16-03-2020
9 Nghị quyết đại hội cổ đông 2019 Đại hội Cổ đông 16-03-2020
10 Biên bản đại hội cổ đông 2019 Đại hội Cổ đông 16-03-2020
11 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 Đại hội Cổ đông 23-04-2019
12 Báo cáo kết quả SXKD - ĐTXD năm 2018 Đại hội Cổ đông 23-04-2019
13 Báo cáo kiểm toán năm 2018 Báo cáo Kiểm toán 23-04-2019
14 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) Đại hội Cổ đông 25-02-2019
15 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) Đại hội Cổ đông 25-02-2019
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1