STT Văn bản Danh mục Ngày tạo Tải về
1 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 Đại hội Cổ đông 23-04-2019
2 Báo cáo kết quả SXKD - ĐTXD năm 2018 Đại hội Cổ đông 23-04-2019
3 Báo cáo kiểm toán năm 2018 Báo cáo Kiểm toán 23-04-2019
4 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) Đại hội Cổ đông 25-02-2019
5 Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2018 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023) Đại hội Cổ đông 25-02-2019
6 Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (từ 01/11/2017) Tài liệu khác 25-02-2019
7 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội Cổ đông 28-07-2017
8 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội Cổ đông 28-07-2017
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1