STT Văn bản Danh mục Ngày tạo Tải về
1 Thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tài liệu khác 03-11-2017
2 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Đại hội Cổ đông 28-07-2017
3 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội Cổ đông 28-07-2017
4 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 Đại hội Cổ đông 28-07-2017
5 Chương trình Đại hội đồng Cổ đông 2017 Đại hội Cổ đông 26-04-2017
6 Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông 2017 Đại hội Cổ đông 26-04-2017
7 Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2017 Đại hội Cổ đông 26-04-2017
8 Báo cáo Kiểm toán 2016 Báo cáo Kiểm toán 26-04-2017
 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1