POTRACO đã ký các hợp đồng tư vấn và chứng nhận quản lý chất lượng.

POTRACO đã ký các hợp đồng tư vấn và chứng nhận quản lý chất lượng.

Cập nhật: 21-04-2017 02:28:36 | Tin công ty | Lượt xem: 442

Để triển khai việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, Giám đốc Công ty đã ký các hợp đồng sau

Để triển khai việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, Giám đốc Công ty đã ký các hợp đồng sau:


- Hợp đồng tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 (Số 46/13/HĐKT - SMQ ngày 03/12/2013).
- Hợp đồng đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Số 823/13/HĐHT - QUACERT ngày 03/12/2013) với Trung tâm chứng nhận phù hợp.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1