POTRACO đã ký các hợp đồng tư vấn và chứng nhận quản lý chất lượng.

Cập nhật: 21-04-2017 02:28:36 | Tin công ty | Lượt xem: 1289

Để triển khai việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, Giám đốc Công ty đã ký các hợp đồng sau

Để triển khai việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, Giám đốc Công ty đã ký các hợp đồng sau:


- Hợp đồng tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 (Số 46/13/HĐKT - SMQ ngày 03/12/2013).
- Hợp đồng đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (Số 823/13/HĐHT - QUACERT ngày 03/12/2013) với Trung tâm chứng nhận phù hợp.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1