Công ty Potraco thực hiện việc học tập an toàn lao động.

Cập nhật: 21-04-2017 02:25:28 | Tin công ty | Lượt xem: 796

Từ ngày 20 đến 30 tháng 10 2013, cán bộ công nhân viên của Potraco đã tham gia lớp học về an toàn lao động.

Từ ngày 20 đến 30 tháng 10 2013, cán bộ công nhân viên của Potraco đã tham gia lớp học về an toàn lao động.

 • pcf

 • tn

 • lh

 • mr

 • fls

 • fives

 • fhs

 • hm

 • tr

 • evn

 • Khách hàng 6

 • Khách hàng 5

 • Khách hàng 4

 • Khách hàng 3

 • Khách hàng 2

 • Khách hàng 1